Stichting Giving Hands

De naam: 
Stichting Giving Hands 

Het RISN of het fiscaal nummer: 8204.23.749

 

De contact gegevens: 

06-252-19604

givinghands@live.nl

 

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden: 

Voorzitter: de heer G. Miedema

Penningmeester: de heer R. Geerts 

Secretaris: de heer H. Boersma 

 

Het beleidsplan: 

De stichting wil mensen in contact brengen met het Evangelie en indien mogelijk praktische hulpverlening bieden. Wij werken samen met twee plaatselijke gemeenten. Eén in Tel Aviv en één in Barcelona.

 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door bekendmaking en het informeren van donateurs en geïnteresseerden over de verschillende projecten, door middel van de website, de nieuwsbrief en informatieavonden.

  • Daardoor worden werkzaamheden van de afgevaardigde van de stichting voor de christelijke gemeente en hulpverlening in Israël mogelijk gemaakt om zo de continuïteit daarvan te waarborgen 
  • Het bezoeken en onderzoeken van bestaande- en/of nieuwe projecten om te kijken of de projecten in aanmerking komen voor ondersteuning van de stichting en om foto- en beeldmateriaal te verzamelen voor de website en de nieuwsbrieven 
  • Het continu vergroten van de Nederlandse achterban via de website, nieuwsbrieven en informatieavonden. De website wordt ook in het Engels en in het Duits vertaald 
  • Doordat Bijbelgetrouwe christenen werkzaam zijn binnen de gemeente en verschillende hulpverleningsprojecten komt dit ten goede aan Evangelieverkondiging en het werk voor de hulpverlening

Het beloningsbeleid: 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuurlijke werkzaamheden. Werknemers van de stichting die voor de gemeente en hulpverlening werkzaam zijn ontvangen een vergoeding tegen het wettelijk minimum loon.

 

De doelstelling: 

Artikel 2 van de statuten

1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van financiële, geestelijke en praktische ondersteuning/hulp aan (bestaande) christelijke hulpverleningsprojecten in Israël en andere (ontwikkelings)landen, het bevorderen van betrokkenheid bij de hulpverleningsprojecten, evangelieverkondiging en praktische hulpverlening, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door bekendmaking, het werven en informeren van donateurs (van de verschillende projecten), door middel van onder meer de website, de nieuwsbrief en informatieavonden.

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 2022: 

Een afgevaardigde van de stichting is een groot gedeelte van het jaar in Tel Aviv/Israël en Barcelona/Spanje en helpt actief mee in het werk voor de Calvary Chapel gemeenten en hulpverlening. Hij ontvangt  een minimum inkomen om het werk voor de gemeente en hulpverlening mede mogelijk te maken. Deze afgevaardigde is aanwezig bij de samenkomsten, Bijbelstudies en de sociale projecten. Daardoor heeft de afgevaardigde van de stichting een goed inzicht in wat er speelt en wat de noden van de gemeente en hulpverlening zijn. Door vergaderingen worden de bestuursleden geïnformeerd over het werk in Tel Aviv en Barcelona. De stichting is betrokken bij Evangelieverkondiging en indien mogelijk praktische hulpverlening. 

 

Een financiële verantwoording:

Opgesteld door:

Bastiaans Adviesgroep te Drachten

 

Kamer van Koophandel nummer: 01145241

Download
St. Giving Hands jaarrekening 2022 websi
Adobe Acrobat document 375.2 KB

 

Extra informatie:

Uitgangspunten van Giving Hands: 

  1. Voed de schapen: de gemeenteleden worden gevoed door het woord van God door wekelijkse samenkomsten. (zie Handelingen 20:28) 
  2. Vertel het Goede Nieuws: de gemeente wil ook anderen die Jezus nog niet kennen in contact brengen met het Evangelie. Zodat zij ook de vrede van God over hun leven mogen ervaren. (zie Mattheüs 28:19-20) 
  3. Indien financieel mogelijk worden minderbedeelden praktisch geholpen. Wij bidden dat zij Gods liefde door ons werk mogen ervaren. (zie Mattheüs 25: 35-40)

Transparantie: 

Een erkend belasting- en advieskantoor controleert en verzorgt de boekhouding waaronder een jaaroverzicht van de inkomsten en uitgaven.

 

Visie voor de komende tien jaar: 

 

Stichting Giving Hands wil graag doorgroeien naar een bijbelgetrouwe non profit organisatie die breed gedragen wordt om ons doel te helpen realiseren van Evangelieverkondiging en praktische hulpverlening.